Vase chinois XVIII°

Vase chinois XVIII°, au prix de 680 euros